เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน


 

                       ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรม คุณสมบัติวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และ ระดับบริหาร

      โดยที่กฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยใน
สถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๔๓

      กำหนดให้นายจ้าง หรือ ผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมดำเนินการฝึกอบรมเพื่อให้ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และระดับบริหาร
      ทั้งนี้ หลักสูตร 
การฝึกอบรม คุณสมบัติของวิทยากร และการดำเนินการฝึกอบรมของนายจ้าง หรือผู้ให้บริการด้านการฝึกอบรมให้เป็นไปตามที่อธิบดีประกาศกำหนด
      อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔๓ วรรคสอง แห่งกฎกระทรวงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือ คณะบุคคล
เพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ 
พ.ศ. ๒๕๖๕  
      อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้             ข้อ ๑ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป หมวด ๑

หลักสูตรการฝึกอบรม ข้อ ๒ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๔ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

      (๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

           (ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

      (๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

           (ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
           (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

       (๓) หมวดวิชาที่ ๓ การค้นหาอันตรายจากการทำงาน และการจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง
             ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
              (ก) การตรวจความปลอดภัย
              (ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
              (ค) การสอบสวน การวิเคราะห์ และการรายงานอุบัติเหตุ
              (ง) การจัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

       (๔) หมวดวิชาที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา

              (ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร
              (ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า
              (ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและการจัดเก็บวัสดุ
              (ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

              (จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสภาพแวดล้อมในการทำงาน

              (ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี

              (ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์

              (ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง

              (ฌ) อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

     
      ข้อ ๓ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
ระยะเวลาการฝึกอบรม
สิบสองชั่วโมง ประกอบด้วย ๓ หมวดวิชา ดังต่อไปนี้

      (๑) หมวดวิชาที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย
ในการทำงาน 
และ บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
           (ก) ความรู้เกี่ยวกับการบริหาร จัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
           (ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
      (๒) หมวดวิชาที่ ๒ กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา
           (ก)  การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของกระทรวงแรงงาน
           (ข) สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
      (๓) หมวดวิชาที่ ๓ ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระยะเวลาการฝึกอบรมหกชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
           (ก) แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
           (ข) ระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
           (ค) ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของมาตรฐานประเทศไทยและสากล
           (ง) การประยุกต์ใช้ระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  
                 ---------------------------------------------------------

               

   

 

 
QR.CODE จป.ระดับหัวหน้างานทั้ง 4 หมวดวิชา
1.  ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
2.  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
3.  การค้นหาอันตรายในการทำงาน
4.  มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายในการทำงาน
Visitors: 55,301