หลักสูตร จป.ระดับหัวหน้างาน

 

หลักสูตร"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"


คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 


หลักเกณฑ์
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมง (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร 
และผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 60 %


รายละเอียดหลักสูตร 

หมวดวิชาที่1.ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข)บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข)สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การตรวจความปลอดภัย 
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ
(ง) จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา 

(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

  

 
Visitors: 54,726