JSA.

                                                                                             1   เมษายน   2561

เรื่อง     ขอเสนอหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบกิจการ

เรียน    กรรมการผู้จัดการ / ผู้จัดการฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นองค์กรที่จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์เฉพาะด้านนั้นๆ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

          อนึ่ง โดยที่ พระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ.2554  มาตรา 32 ให้นายจ้างจัดให้มีการประเมินอันตราย
ในการทำงานของสถานประกอบกิจการ
         การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
(Job Safety Analysis) หรือ JSA. จัดเป็นเทคนิคพื้นฐานของ
การทำงานอย่างปลอดภัย และเป็นที่มาของการประเมินอันตรายเครื่องจักร เครื่องมือในกระบวนการทำงาน
         ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ สามารถใช้เทคนิคและหลักการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 
(Job Safety Analysis) หรือ JSA. กำหนด
เพื่อให้การบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัยฯของ
                                                                           บริษัทฯเป็นไปอย่างปลอดภัย

                                                                                    บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  จึงใคร่ขอเสนอราคาค่าฝึกอบรม ระยะเวลา 1 วัน (6 ชั่วโมง) ดังนี้

 

                          หลักสูตร

 VAT   
  7%

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

      รวมจ่ายสุทธิ

หลักสูตร การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย  (Job Safety Analysis)  หรือ  JSA.  
เหมาราคา
15,000.-  (ไม่เกิน 30 คน)

1,050.-

           450.-

        15,600.-

                                                                                                      รายละเอียดและวิธีการชำระเงิน  เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
                                                                              ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3 %ออกในนามบริษัท เอ็นพี ซัพพลาย แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  เลขที่ 0 1055 58114 82 6เลขที่ 108/1 หมู่ 1  ซอยวัดศรีวารีน้อย 

                                                                                       ต.หนองปรือ อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ 10540

                                                                                                                                     หากท่านสนใจให้ติดต่อได้ที่ อาจารย์นพดล  นภาวรรณ   โทร  0847324932   0891889510 และ เมล์มาที่  noppadol_1411@hotmail.co.th 
                                                                                                                                                                     
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

                                                                                                                                          (นาย นพดล  นภาวรรณ)
                                                                                                                                             ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม

 

หลักสูตรการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย

(JOB SAFETY ANALYSIS)
      การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย เป็นวิธีการค้นหาสภาพอันตรายที่มีอยู่ในแต่ละขั้นตอนของการทำงาน                       
และ กำหนดมาตรป้องกันเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์งานที่เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ หรือรุนแรง และมีขั้นตอนทำงานที่ยุ่งยาก

            ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงเน้นสร้างความเข้าใจให้สอดคล้องกับหลักการทั้งหมด เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ อย่างเฉพาะเจาะจงให้กับหัวหน้างาน ผู้จัดการ

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในกาทำงานระดับวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้องในการกำหนด และปฏิบัติตามมาตรฐานการทำงานอย่างปลอดภัย

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับงาน อันตราย และวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำไปกำหนดมาตรการป้องกันอันตรายในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยมากขึ้น
 4. ทำให้มีแนวคิดในการปรับปรุงสภาพการทำงาน วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยมากขึ้น เพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุ และเพิ่มผลผลิตให้แก่องค์กร

        หัวข้อการอบรม

 1. ความหมายของ J.S.A. และ วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 2. ขั้นตอนการวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
 3. หลักการค้นหาอันตรายในแต่ละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
 4. หลักการควบคุมป้องกันอันตรายและการเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันอันตรายในแต่ละขั้นตอน / การแก้ไข
 5. ฝึกปฏิบัติ  (Practice) 

                                รปแบบการสัมนา

 1. บรรยายโดยวิทยากรที่มีประสบการณ์
 2. Workshop/ฝึกปฏิบัติ

                               หลักสูตรเหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้างาน และพนักงานทุกคน

      ระยะเวลาในการอบรม  1  วัน (6 ชั่วโมง)

Visitors: 54,179