ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษา

          
ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษา
   

หลักการและเหตุผล         

         ปัจจุบันรถยก หรือ ฟอร์คลิฟท์ (Fork Liftเป็นอีกหนึ่งในเครื่องจักรกลที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อกระบวนการผลิตในสถานประกอบกิจการ  นอกจากเป็นเครื่องจักรกลชนิดหนึ่งที่ใช้งานในการยก และ เคลื่อนย้ายวัสดุเพื่อความสะดวกแล้ว  ยังช่วยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และ ลดการบาดเจ็บ จากการยกด้วยแรงคนอีกด้วย

โดยรถยกนั้นมีรูปแบบและขนาดที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับการใช้งานนั้น ๆ   และ เนื่องจากที่ผ่านมามีแนวโน้มการใช้รถยกค่อนข้างสูง
และ 
มีอุบัติเหตุจากการทำงานเกิดขึ้นค่อนข้างบ่อย ทำให้มีผู้เสียชีวิต พิการ และ บาดเจ็บจำนวนมาก โดยมีสาเหตุมาจากการไม่ตรวจสอบความปลอดภัยในการใช้รถยก ตามช่วงระยะเวลาที่กำหนด ขาดการตรวจสอบก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการขับขี่รถยก ตลอดจนพนักงานขับรถยกขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่รถยกอย่างถูก ต้อง และปลอดภัย     

         ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขับขี่รถยก ผู้ที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับรถยก ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้รถยกอย่าง เคร่งครัด และ วางมาตรการป้องกันรวมทั้งระบบการบริหารความปลอดภัยในการใช้รถยกอย่าง ปลอดภัย ตลอดจนตรวจสอบสภาพการทำงานและ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับรถยกอย่างจริงจัง ตามระยะเวลาที่กำหนด 

วัตถุประสงค์

    1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจกฎหมาย และ มาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับรถยก

    2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงอันตราย และ มีจิตสำนึกความปลอดภัย

    3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการป้องกันอุบัติเหตุจากการขับขี่รถยก

    4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย ชนิดและประเภท ของรถยก ได้อย่างถูกต้อง

    5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการตรวจสอบ การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและปลอดภัยจากการใช้รถยก

กลุ่มเป้าหมาย

      1.  ผู้ควบคุมงาน และ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทุกระดับ
     2. พนักงานที่ทำหน้าที่ขับรถยก 

ระยะเวลาการอบรม  1 วัน (6 ชั่วโมง)
หัวข้อการอบรม
     1.  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก และ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
     2.  การตระหนักถึงอันตรายและจิตสำนึกความปลอดภัย สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และอันตรายต่างๆที่เกิดจากการทำงานกับรถยก
     3.  ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำงานกับรถยก
     4.  วิธีการใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย
    5.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชนิดและประเภทของรถยก 
     6.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเบื้องต้น และ การบำรุงรักษาตามระยะเวลา

 

เวลา                                 หัวข้ออบรม

08.30 - 09.00 น.           -  ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.           -  กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานกับรถยก และ มาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
                                     -  สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและอันตรายต่างๆที่เกิดจากการทำงานกับรถยก 
                                     -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับชนิดและประเภทของรถยก
                          -  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเบื้องต้น และการบำรุงรักษาตามระยะเวลา

12.00 - 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.15 น.          -   ข้อควรปฏิบัติและสิ่งที่ต้องระมัดระวังในการทำงานกับรถยก  
                                   -   วิธีการใช้รถยกอย่างถูกต้องและปลอดภัย  
                                   -   แนะนำการปฏิบัติการบำรุงรักษาเบื้องต้น
                                                            --   ทดสอบการขับรถยก

 หมายเหตุ:  พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30 น. และ 14.30 น.
 
                                          #############

Visitors: 54,177