ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า


ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บรรยายโดย อาจารย์นพดล  นภาวรรณ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
หลักการและเหตุผล

    กฎหมายแรงงานใหม่ล่าสุด! (คลิ๊กดูกฎหมายแนบ) ได้กำหนดให้ลูกจ้างที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้าต้องเข้ารับการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า โดยนายจ้างต้องดำเนินการฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าสำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.๒๕๕๘ กล่าว คือ นายจ้างต้องให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมนี้ 

   จากนั้น ให้จัดทำทะเบียนรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่มีการฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากรเก็บไว้ ณ สำนักงานของนายจ้างให้พร้อมที่จะให้ จนท.แรงงานตรวจสอบได้ตลอดเวลา และให้แจ้งรายชื่อผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม วัน เวลาที่ฝึกอบรมพร้อมชื่อวิทยากร ต่อพนง.ตรวจความปลอดภัยในเขตพี้นที่รับผิดชอบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้น ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 แสน หรือทั้งจำทั้งปรับ    

วัตถุประสงค์ และ ประโยชน์ที่จะได้รับ:

• ได้ปฎิบัติตามกฎหมาย ไม่เสี่ยงต่อการได้รับโทษจำคุกและหรือโทษปรับ หากเกิดอัคคีภัยหรือเกิดอันตรายต่อ ชีวิตและทรัพย์สินอันเนื่องมาจากเรื่องไฟฟ้า

• เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฎิบัติงานไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย  

• ได้รู้จักอันตราย  รู้หลักการและวิธีการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า

• ได้ฝึกปฏิบัติการช่วยชีวิตผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า 

คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม:  

   ลูกจ้างซี่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า อาทิ ทำหน้าที่ติดตั้ง ตรวจสอบ  ทดสอบซ่อมแซม บำรุงรักษาหรือหน้าที่อื่นใดที่เกียวข้องกับระบบไฟฟ้า  เครื่งใช้/ บริภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องจักรหรือสายไฟฟ้า

สิ่งที่จะได้รับหลังฝึกอบรม:

   รับวุฒิบัตรที่ลงนามโดยผู้สอนซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎหมายฯ ดูหมวด 3 ข้อ 5 (3) จป. ระดับวิชาชีพ


Visitors: 54,728