ความปลอดภัยฯในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่


หลักสูตร 
ความปลอดภัยฯในการทำงาน สำหรับลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างใหม่

 

       เพื่อให้นายจ้าง/บริษัท บริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได่อย่างปลอดภัย สำหรับลูกจ้างทุกคนตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย (ประกาศราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2555 บังคับในวันถัดไป และอบรมภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้บังคับ)

วัตถุประสงค์:

                                   1.  เพื่อให้ลูกจ้างทุกคนมีความปลอดภัยในการทำงาน
                                   2.  เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำงานอย่างปลอดภัย
                                   3.  เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย และสอดคล้องที่กำหนดให้

                     หัวข้อการอบรม
                            1.  ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ( 1 ชม. 30 นาที)
                            2.  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน            ( 1 ชม. 30 นาที)
                            3.  ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน   ( 3 ชม.)

                     **  หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ **  ลูกจ้างทั่วไป และลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ ที่ยังไม่ผ่านการอบรม

                    รูปแบบการอบรม
                            1.  การบรรยาย กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    

                      ระยะเวลาในการอบรม      6    ชั่วโมง                

Visitors: 54,728