เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หลักสูตร"เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน"

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
   ลูกจ้างซึ่งนายจ้างแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน้างานซึ่งทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชาหรือสั่งให้ลูกจ้างทำงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน 


หลักเกณฑ์
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีเวลาเรียนครบ 12 ชั่วโมง (ระยะเวลาอบรม 2 วัน) จึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตร 
และผ่านการทดสอบไม่น้อยกว่า 60 %


รายละเอียดหลักสูตร 

หมวดวิชาที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
(ข) บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน
(ข)สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและการนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ

หมวดวิชาที่ 3 การค้นหาอันตรายจากการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมง ประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การตรวจความปลอดภัย 
(ข) การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย 
(ค) การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

หมวดวิชาที่ 4 การป้องกันและควบคุมอันตราย มีระยะเวลาการฝึกอบรมสามชั่วโมงประกอบด้วยหัวข้อวิชา 
(ก) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 
(ข) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 
(ค) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้าย การจัดเก็บวัสดุ
(ง) การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ
(จ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
(ฉ) การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสารเคมี
(ช) การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์
(ซ) การป้องกันและควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง
(ฌ) การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

  

 

 
QR.CODE จป.ระดับหัวหน้างานทั้ง 4 หมวดวิชา
1.  ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัยในการทำงาน  
2.  กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน
3.  การค้นหาอันตรายในการทำงาน
4.  มาตรการควบคุมและป้องกันอันตรายในการทำงาน
Visitors: 47,421