คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

                                                  

                                                  กำหนดการฝึกอบรม
    หลักสูตรคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

     วัน/เวลา

                                         หัวข้อวิชา

      วิทยากร

วันที่ 1

08.30 น.-09.00 น.

09.00 น.-12.15 น.

 

 

 

 

 

13.15 น.-16.15 น.

 

 

 

 

 


วันที่ 2

09.00 น.-12.15 น.

 

 

13.15 น.-16.15 น.

 

 

16.15 น.

 

 


ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ /Pretest

หมวดวิชาที่ 1  การบริหารคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

§  แนวคิดระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

§  การพิจารณาแผนงานและโครงการความปลอดภัยในการทำงาน และ ความปลอดภัยนอกงาน
หมวดวิชาที่ 2  กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

§  กฎกระทรวงแรงงานกำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการ             ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549

§  สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานที่เกี่ยวข้อง     

หมวดวิชาที่ 3  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ           

§  การควบคุมและป้องกันการประสบอันตรายจากการทำงาน

§  การสำรวจความปลอดภัย

§  การจัดทำข้อบังคับ คู่มือ และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

§  การวางระบบการรายงานสภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย

§  การประชุมและติดตามงาน   

 Posttest  

 

 

   วิทยากรที่ได้รับ 
          อนุมัติ

 

 

 

 

 

  วิทยากรที่ได้รับ 
          อนุมัติ

 

 


 

   วิทยากรที่ได้รับ 
          อนุมัติ

      หมายเหตุ

 *  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น.-10.45 น. และ เวลา 14.45 น.-15.00 น.

 *  พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.15 น. -13.15 น.

 


 หาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียด

กรุณาใส่ข้อความ …

QR.CODE คปอ. 3 หมวดวิชา
Visitors: 54,726