คำชี้แจงพระราชบัญญัติความปลอดภัยฯ พ.ศ. 2554

       พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554

   มีเจตนารมณ์เพื่อวางมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล และบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันเป็นกําลังสําคัญของชาติให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

   มีความปลอดภัยในการทํางานสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีการนําเทคโนโลยีเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์สารเคมี และสารเคมีอันตรายมาใช้ในกระบวนการผลิต การก่อสร้าง และบริการส่งผลกระทบต่อผู้ใช้แรงงานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน และ ก่อให้เกิดอันตรายจากการทํางาน

 จนถึงแก่บาดเจ็บ ทุพพลภาพ พิการ เสียชีวิต หรือเกิดโรคอันเนื่องจากการทํางาน ซึ่งนับวันมีอัตราเพิ่มสูงขึ้น และ
ทวีความรุนแรงขึ้น     

 ประกอบกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีหลักการส่วนใหญ่เป็นเรื่อง การคุ้มครองแรงงานทั่วไป และมีขอบเขตจํากัดไม่สามารถกําหนดกลไก และมาตรการบริหารงานความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  ทั้งนี้พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป

ประกอบด้วยบทบัญญัติ 8 หมวด 74 มาตรา ดังนั้นเพื่อความเข้าใจในตัวบทกฎหมาย และเพื่อให้การตีความ

กฎหมายเป็นไปในแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติได้จึงได้จัดทําคําชี้แจงพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ. 2554

Visitors: 54,728